Algemene voorwaarden Bootcamp Duiven

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

 2.  Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

 3.   De deelnemer is verplicht eventueel fysiek onbehagen, extreme vermoeidheid of blessures te melden bij de instructeur vóór aanvang van de les, of indien zulks tijdens de les ontstaat, dit tijdens de les te melden bij de instructeur.

4. Deelname aan een Bootcamp training geschiedt geheel op eigen risico. Bootcamp Duiven of trainers die werkzaam zijn voor Bootcamp Duiven zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere lichamelijke schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

5. Bootcamp Duiven is de naam voor de bootcamp training die gegeven wordt door Bootcamp Duiven. Bootcamp Duiven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 58537031

6. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Bootcamp Duiven is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bootcamp Duiven georganiseerde activiteiten.

7. Een bootcamp training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

8. Bootcamp Duiven behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

9. Inschrijven voor één van de trainingen van Bootcamp Duiven kan uitsluitend na aanmelding via de site: www.bootcampduiven.com aanmelding via het contactformulier op de website.

 10. Betaling van de kosten voor een  10 rittenkaart geschiedt  via overschrijving van € 51,- op rekening nummer NL67RABO0103651012 t.n.v. Bootcamp Duiven o.v.v. “strippenkaart Bootcamp + naam deelnemer”. 

11. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je Bootcamp Duiven strippenkaart. De strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en heeft geen geldigheidsduur.

12. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Bootcamp Duiven bewaard zullen worden. Bootcamp Duiven verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

13. Foto’s en filmopnames gemaakt tijdens lessen en/of evenementen kunnen worden gebruikt door Bootcamp Duiven. De copyright van deze foto’s en opnames berust geheel bij Bootcamp Duiven, er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend;

14. Bij inschrijving of meedoen aan Bootcamp Duiven ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.